این سامانه با همکاری و سفارش مرکز پیوندکلیه بیمارستان امام خمینی ارومیه و تحت نظارت دانشگاه طراحی و پیاده سازی شده است که:
 تمامی فازهای
1- فاز مدیریت پرونده و فرایند قبل از پیوند
2- فاز بستری شدن در بیمارستان و انجام پیوند
3- فاز پیگری و مراقبت های بلند مدت بعد از پیوند

را در بر دارد و بر اساس پروتکل های مراقبت های درمانی پس از پیوند، بیماران را نوبت دهی و وقت مراجعات بعدی آنها را تعیین می کند.

به علاوه، سیستم مدیریت بیماران پیوند کلیه، دارای ماجول های بررسی و کنترل تداخلات دارویی و ماجول بررسی و کنترل تداخلات دارو - آزمایش می باشد. این ماجول ها بر اساس تکنیک های هوش مصنوعی توسعه داده شده اند و راهنمایی های لازم را در هر مرحله انجام می دهند.